Instructors

Tianqi Chen
Zico Kolter

EA

Joshmin Ray

TAs

Mingjie Sun
Zhiyi Shi
Junhong Shen
Brandon Trabucco